Platforma edukacyjna Zamku Królewskiego w Warszawie

STATUS: NIEZALOGOWANY
 
Platforma edukacyjna
 
 

KARTA LEKCJI: Konstytucja 3 maja

 

GIMNAZJA, PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY, PROGRAM ROZSZERZONY  

HISTORIA POLSKI, HISTORIA POLITYCZNA, HISTORIA USTROJU  

lekcja dostępna w wersji e-learnigowej  

Sugerujemy, aby klasy wybierające te zajęcia uczestniczyły wcześniej w lekcji Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczniowie poznają sytuację polityczno-społeczną Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przyczyny, które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji 3 maja, oraz zagadnienia prawno- -ustrojowe, rozważane podczas Sejmu Wielkiego.

Uczniowie potrafią wskazać pozytywne i negatywne konsekwencje nowych zasad ustrojowych (zniesienie liberum veto, ustanowienie dziedzicznego tronu, odebranie królowi prawa rozdawnictwa urzędów i królewszczyzn, decentralizacja władzy). Rozumieją złożoność sytuacji politycznej Rzeczypospolitej w 2. połowie XVIII w. i okoliczności zawiązania Konfederacji Targowickiej oraz umieją ocenić jej następstwa  

Po lekcji uczeń:

WIEDZA
• zna instytucje ustrojowe w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej
• zna problematykę obrad Sejmu Wielkiego
• zna wartość historyczną i symboliczną Zamku Królewskiego
• zna symbolikę władzy królewskiej
• zna symbolikę państwową
• zna symbolikę związaną z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja
• zna nowe pojęcia i rozumie ich znaczenie (sejm skonfederowany, Sejm Wielki, konstytucja, stronnictwo polityczne, konfederacja)

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi dyskutować i argumentować swoje racje i pogląd
• wypowiada się na temat ustroju osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej
• świadomie posługuje się określeniami związanymi z tematem (konstytucja, reforma, konfederacja, stronnictwo)
• potrafi ocenić znaczenie Konstytucji 3 Maja
• wypowiada się na temat związany z lekcją

POSTAWA
• szanuje i rozwija postawę odpowiedzialności za dobro wspólne
• potrafi odpowiednio zachować się w przestrzeni publicznej – muzeum
• potrafi pracować i komunikować się w grupie
• nabywa umiejętności dyskutowania
• nabywa umiejętności wypowiadania się na dany temat
• potrafi prezentować swoje racje
• potrafi współpracować z nieznaną wcześniej osobą – prowadzącym lekcję
 

Uczeń:
• rozwija umiejętność udziału w dyskusji (prezentowania i argumentowania swoich racji)
• rozwija postawę odpowiedzialności za dobro wspólne
• zdobywa wiedzę na temat schyłkowego okresu demokracji szlacheckiej
• zdobywa wiedzę na temat sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej w II poł. XVIII w.
• zdobywa wiedzę na temat sytuacji zewnętrznej Rzeczypospolitej w II poł. XVIII w.
• rozumie znaczenie symboliczne znaków państwa (herb, chorągiew)
 

• wybrane zamkowe przestrzenie i obiekty
• teksty źródłowe
• karty zadaniowe dla uczniów
 

• heureza (metoda sokratyczna – pytania i odpowiedzi)
• tzw. „burza mózgów” – dyskutujemy nad wybranym zagadnieniem
• metoda poglądowa
• metoda rozwiązywania problemów – dyskusja, spór
• drama
• praca w grupach
 

   
powrót do listy