Platforma edukacyjna Zamku Królewskiego w Warszawie

STATUS: NIEZALOGOWANY
 
Platforma edukacyjna
 
 

KARTA LEKCJI: Koronacja

 

SZKOŁY SPECJALNE, KLASY 4-6  

HISTORIA USTROJU, KULTURA I CYWILIZACJA, HISTORIA POLSKI  

lekcja dostępna w wersji e-learnigowej  

Podczas lekcji uczniowie poznają zasady ustrojowe monarchii (od dynastii Piastów, przez Jagiellonów, po królów elekcyjnych) i prerogatywy króla. Inscenizują ceremoniał koronacji. Uwaga! Prosimy o wcześniejszą informację, czy w klasie są uczniowie niepełnosprawni ruchowo, aby odpowiednio przygotować trasę lekcji (22 35 55 114).

Uczniowie potrafią właściwie posługiwać się takimi terminami, jak elekcja, intronizacja, abdykacja, detronizacja. Rozumieją znaczenie poszczególnych elementów ceremonii koronacyjnej i insygniów koronacyjnych.  

WIEDZA

Uczeń potrafi:
* wymienić najważniejszych książąt i królów polskich oraz podać z jakich dynastii lub też rodów się wywodzili
* wymienić kolejne etapy koronacji królów polskich
* wymienić osoby biorące udział w ceremonii koronacyjnej
* wymienić najważniejszych książąt i królów polskich oraz podać z jakich * dynastii lub też rodów się wywodzili
* wymienić insygnia koronacyjne (korona, berło, jabłko) i ich rodzaje (korona królewska, mitra wielkoksiążęca, tiara papieska, infuła biskupia)

UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi:
* wskazać genezę ceremonii koronacyjnej (biblijne, mitologiczne oraz legendarne archetypy króla)
* wytłumaczyć znaczenie takich pojęć jak: monarchia, dynastia, elekcja, koronacja, abdykacja, detronizacja, etc.
* wskazać różnice między monarchią dziedziczną, elekcją w obrębie dynastii, a wolną elekcją
* opisać przebieg i znaczenie ceremonii koronacyjnej
* opisać rolę poszczególnych osób biorących udział w koronacji (prymas, marszałek wielki, kasztelan krakowski, wojewodowie)
* opisać rolę poszczególnych osób biorących udział w koronacji (prymas, marszałek wielki, kasztelan krakowski, wojewodowie)


POSTAWA
Uczeń potrafi:
* zachować się w przestrzeni publicznej – muzeum
* opisać przebieg ceremonii koronacyjnej (objaśnić jej sakralny charakter i wskazać świeckie elementy)
* omówić dzieje polskiej monarchii od czasów Mieszka I po abdykację Stanisława Augusta
* omówić przebieg kolejnych wolnych elekcji (wskazać podobieństwa i różnice) i pokazać jaki wpływ miały one na losy Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 

* poznanie genezy, przebiegu i sakralnej wymowy ceremonii koronacyjnej
* poznanie podstaw funkcjonowania monarchii w Polsce oraz jej dziejów od II poł. X w. po abdykację Stanisława Augusta
* poznanie znaczenia monarchii dla powstania i rozwoju państwa polskiego
 

* ikonografia
* tekst źródłowy
* rekwizyt
* wnętrza muzeum
 

* "mini" wykład
* heureza – "małe pytania"
* drama
* inscenizacja
* rozwiązywanie problemów
* praca w grupach
 

   
powrót do listy