Platforma edukacyjna Zamku Królewskiego w Warszawie

STATUS: NIEZALOGOWANY
 
Platforma edukacyjna
 
 

KARTA LEKCJI: Motywy antyczne we wnętrzach Zamku Królewskiego

 

GIMNAZJA, KLASY 4-6, PROGRAM ROZSZERZONY  

KULTURA I CYWILIZACJA, PORTRET EPOKI  

lekcja dostępna w wersji e-learnigowej, lekcja dostępna ze spektaklem teatralnym  

Podczas lekcji uczniowie poszukują śladów antyku we wnętrzach Zamku, przypominają niektóre mity Greków i Rzymian, poznają, jak rozumiany i wykorzystywany był antyk na dworze Stanisława Augusta i w kulturze dawnej Rzeczypospolitej.

Uczniowie potrafią wskazać antyczne źródła naszej kultury i ponadczasowy wymiar niektórych mitów. Rozumieją wpływ sztuki antycznej na rozwój stylu klasycystycznego. Lekcję można połączyć ze spektaklem teatralnym Orfeusz i Eurydyka  

WIEDZA
Uczeń potrafi:
- wymienić głównych bogów greckich i rzymskich wraz z ich atrybutami
- opowiedzieć niektóre mity np. o Orfeuszu i Eurydyce, Apollu i Marsjaszu, narodzinach
Minerwy, porwaniu Europy
- wymienić niektóre postacie z historii Grecji i Rzymu (Aleksander Wielki, Hannibal,
Juliusz Cezar, Scypion Afrykański)
- wymienić nazwiska niektórych przedstawicieli kultury antycznej (Homer, Wergiliusz,
Arystoteles, Plutarch)
- wymienić porządki architektoniczne (dorycki, joński, koryncki)
- wymienić charakterystyczne motywy antyczne występujące we wnętrzach Zamku
Królewskiego w Warszawie (meander, akant, girlanda)


UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi:
- rozumieć rolę mitologii greckiej i rzymskiej w świecie starożytnym
- wytłumaczyć znaczenie takich pojęć jak: antyk, atrybut, klasycyzm, kontrapost, agora,
forum, etc.
- odróżniać bogów greckich od rzymskich (ich imiona, atrybuty, funkcje)
- odróżniać cechy stylu klasycystycznego
- rozumieć znaczenie antyku na dworze Stanisława Augusta i w kulturze dawnej
Rzeczypospolitej
- dostrzegać wpływ języków starożytnych (greki i łaciny) na języki europejskie w tym
na współczesny język polski (imiona własne, nazwy dyscyplin naukowych, nazwy
miesięcy, związki frazeologiczne, etc.)

POSTAWA
Uczeń potrafi:
- zachować się w przestrzeni publicznej – muzeum
- wskazać antyczne źródła naszej kultury i ponadczasowy wymiar niektórych mitów
- odróżnić różne sposoby recepcji i wykorzystania antyku, zwłaszcza mitologii Greków i
Rzymian w kulturze europejskiej i polskiej od czasów najdawniejszych do dzisiaj
(także w kulturze popularnej)
- rozumieć wpływ sztuki antycznej na rozwój różnych stylów (renesansu, baroku,
klasycyzmu)
 

- poznanie mitologii greckiej i rzymskiej oraz jej ponadczasowego charakteru
- rozpoznanie dokonań kulturowych Greków i Rzymian w dziedzinie prawa, filozofii,
literatury, nauki i techniki, architektury i sztuki
- uświadomienie dziedzictwa kultury greckiej i rzymskiej w kulturze Europy
 

ikonografia
tekst źródłowy
rekwizyt
wnętrza muzeum
 

„mini” wykład
heureza – „małe pytania”
inscenizacja
rozwiązywanie problemów
praca w grupach
 

 
Orfeusz i Eurydyka
Teatralna adaptacja znanego mitu jest okazją do opowiedzenia o teatrze w starożytnej Grecji.
 
powrót do listy