Platforma edukacyjna Zamku Królewskiego w Warszawie

STATUS: NIEZALOGOWANY
 
Platforma edukacyjna
 
 

KARTA LEKCJI: Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

GIMNAZJA, KLASY 4-6, PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY, PROGRAM ROZSZERZONY  

HISTORIA USTROJU, HISTORIA POLITYCZNA, HISTORIA POLSKI  

lekcja dostępna w wersji e-learnigowej  

Zajęcia odbywają się w salach sejmowych i mają formę inscenizacji, podczas której uczniowie jako posłowie dawnych województw Rzeczypospolitej odtwarzają obrady sejmu. Poznają elementy ustroju dawnej Rzeczypospolitej, kompetencje sejmów i sejmików, dokładną tytulaturę króla.

Uczniowie potrafią wskazać na mapie granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI–XVIII w., scharakteryzować obowiązki szlachcica wobec państwa, używając takich pojęć, jak sejm, sejmik, pospolite ruszenie. Rozumieją proces kształtowania się demokracji szlacheckiej. Przy okazji uczą się dyskutować i wyrażać własne zdanie, stosując odpowiednie argumenty.  

a. wiedza

Po lekcji uczeń zna:
•zasady demokracji szlacheckiej,
•instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej,
•kompetencje instytucji demokracji szlacheckiej,
•symbolikę władzy królewskiej,
•symbolikę państwową,
•zasady zachowania posła i senatora podczas obrad,
•kompetencje marszałka sejmu,
•nowe słowa i rozumie ich znaczenie (król, izba poselska, senat, sejm walny, liberum veto, marszałek sejmu, ucieranie głosów, rugi poselskie, zasad jednomyślności, instrukcje sejmikowe).

b. umiejętności

Po lekcji uczeń:
•potrafi dyskutować, prowadzić spór i dążyć do kompromisu,
•wypowiada się na temat zasad demokracji szlacheckiej,
•świadomie posługuje się pojęciami związanymi z tematem,
•logicznie argumentuje swoje racje i przekonania,
•rozpoznaje wybrane urzędy na podstawie insygniów.

c.postawy

Uczeń potrafi:
•zachować się w przestrzeni publicznej,
•współpracować i komunikować się w grupie,
•dyskutować, spierać się i dążyć do kompromisu,
•wypowiadać się na wybrany temat,
•rozwijać postawę odpowiedzialności za dobro wspólne,
•przenosić zdobyte doświadczenia na działanie w społeczności szkolnej poprzez udział w pracy w samorządzie szklonym lub innych organach działających na terenie szkoły.
 

uczeń:
•rozwija umiejętność prowadzenia i udziału w dyskusji (prezentowania swoich racji
i argumentowania)
•rozwija postawę odpowiedzialności za dobro wspólne
•zdobywa wiedzę na temat demokracji szlacheckiej
•poznaje sposób wyboru posłów (sejmik ziemski) i procedurę obrad sejmowych
•rozpoznaje wybrane funkcje państwowe po ubiorze i rekwizycie
•rozumie znaczenie symboliczne znaków państwa (herb, chorągiew)
 

•wybrane zamkowe przestrzenie i obiekty
•tekst źródłowy
•prezentacje multimedialne
•rekwizyty
•kostium
 

•metoda pytań i odpowiedzi (heureza)
•dyskusja
•metoda aktywna - „burza mózgów”: dyskutujemy nad wybranym zagadnieniem,
•metoda problemowa – dyskusja, spór, dochodzenie do kompromisu
•drama
•gra dydaktyczna
•praca zespołowa
 

   
powrót do listy